Start WxSticker -->
End WxSticker -->
Bukoba,Kagera-Tanzania